Algemene voorwaarden

Download de AVC voorwaarden die wij hanteren voor binnenlands vervoer
Download de CMR voorwaarden die wij hanteren voor buitenlands vervoer

Aanvullende voorwaarden:

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. AVC:

Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Voor binnenlandsvervoer hanteren wij de volgende voorwaarden:

2. CMR:

Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.

3. Koerier:

degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

4. Zending:

een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor een ontvanger.

5. Afzender:

de contractuele wederpartij van de koerier.

6. Ontvanger:

geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

7. Spoed Koerier Eindhoven: (verder S.K.E.)

8. Onderaannemer: koeriersbedrijf dat namens S.K.E. een zending vervoert.

9. Overmacht:

omstandigheden, voor zover een zorgvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2

Werkingssfeer

1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3

Verplichtingen van de koerier

1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde ver plichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

4. De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

Artikel 4

Verplichting van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de zending moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5

Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd

Zie voorwaarden AVC voor binnenlandsvervoer (Download hier AVC voorwaarden die wij hanteren voor binnenlands vervoer)

Zie voorwaarden CMR voor buitenlandsvervoer (Download de CMR voorwaarden die wij hanteren voor buitenlands vervoer)

Artikel 6

Uitbetaling aan onderaannemers

De betalingstermijn voor facturen van onderaannemers aan S.K.E. bedraagt standaard 30 dagen tenzij de opdrachtgever zelf er langer de tijd voor neemt, de betalingstermijn is dan hetzelfde als de betalingstermijn van de afzender van de onderhavige zending, plus twee werkdagen. Door het accepteren van de vervoersopdracht door de onderaannemer verklaart deze zich hiermee akkoord.

Artikel 7

Arbitrage

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te Den Haag.