Algemene voorwaarden

Download de AVC voorwaarden die wij hanteren voor binnenlands vervoer
Download de CMR voorwaarden die wij hanteren voor buitenlands vervoer

Aanvullende voorwaarden:

Artikel 1: Definities

1. AVC
Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Voor binnenlandsvervoer hanteren wij de volgende voorwaarden:

2. CMR
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.

3. Koerier
Degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

4. Zending
Een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor een ontvanger.

5. Afzender
De contractuele wederpartij van de koerier.

6. Ontvanger
Geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

7. Spoed Koerier Eindhoven (verder S.K.E.)
Wij, het koeriersbedrijf.

8. Onderaannemer
Koeriersbedrijf dat namens S.K.E. een zending vervoert.

9. Overmacht
Omstandigheden, voor zover een zorgvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2: Werkingssfeer

1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3

Verplichtingen van de koerier

1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde ver plichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

4. De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

Artikel 4

Verplichting van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de zending moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5

Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd

Glas

Glazen artikelen zijn niet verzekerd, S.K.E. doet er natuurlijk alles aan om te zorgen dat ook glazen goederen schadevrij op de bestemming aankomen. Echter zijn onze voertuigen niet speciaal ingericht voor het vervoeren van glas. Dit wil zeggen dat er een verhoogd risico is tijdens het vervoeren van glazen objecten. Het laten vervoeren van glas is daarom op eigen risico. S.K.E. en haar verzekering vergoeden geen glasschade. Bij een hoge waarde is het mogelijk om een eendags verzekering af te sluiten. Dit dient de afnemer zelf te regelen.

Zie voorwaarden AVC voor binnenlandsvervoer (Download hier AVC voorwaarden die wij hanteren voor binnenlands vervoer)

Zie voorwaarden CMR voor buitenlandsvervoer (Download de CMR voorwaarden die wij hanteren voor buitenlands vervoer)

Artikel 6

Uitbetaling aan onderaannemers

De betalingstermijn voor facturen van onderaannemers aan S.K.E. bedraagt standaard 30 dagen tenzij de opdrachtgever zelf er langer de tijd voor neemt, de betalingstermijn is dan hetzelfde als de betalingstermijn van de afzender van de onderhavige zending, plus twee werkdagen. Door het accepteren van de vervoersopdracht door de onderaannemer verklaart deze zich hiermee akkoord.

Faillissement/wanbetaler

S.K.E. draagt niet het financiƫle risico voor wanbetalers en faillissementen voor ritten die zijn uitbesteed aan een onderaannemer. S.K.E. draagt alleen het financiƫle risico voor de ritten die zij zelf uitvoeren. Indien de onderaannemer het hier niet mee eens is, dienen er geen ritten door onderaannemer te worden uitgevoerd voor S.K.E.

Wij doen er alles aan om alsnog betaald te krijgen via een incassobureau en de curator.

Artikel 7

Arbitrage

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te Den Haag.